Gebruik uw browser om te zoeken en download het volledig nummer in PDF

2006


VOL 10 - N° 1

Omvang en financieel impact van ziekenhuisinfecties in België. Een estimatie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne

Aviaire influenza en pandemierisico. Van theorie naar praktijk

Organigram van de verschillende instellingen en hun missie in België

Werking van de Platformen in 2005

Preventie van bloedoverdraagbare aandoeningen door Vlaamse zelfstandige thuisverpleegkundigen en vergelijking van twee studies

Glycopeptiden-resistentie bij Staphylococcus aureus

De ideale bibliotheek van de hygienist

VOL 10 - N° 2

Toezicht op nosocomiale infecties

Samen zullen we NOSOR overwinnen !

Activiteitenverslag 2005 - Werkgroep Ziekenhuishygiëne - NVKVV

Beroepen die het goed met ons voor hebben

Belgische aanbevelingen voor de preventie van infecties met Clostridium difficile

Epidemiologie van ESBL-producerende micro-organismen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Acinetobacter baumannii : een bacterie die resistenter wordt

Glycopeptideresistentie bij Staphylococcus aureus.

Nationale surveillance van Clostrium difficile

VOL 10 - N° 3

Accidentele bloedcontacten in het operatiekwartier

Vaccinatie tegen Rotavirus

Reiniging en ontsmetting van de computer in een klinische omgeving

Tiende internationale bijeenkomst van de Franstalige verpleegkundige-ziekenhuishygiënisten

Nieuws van de Hoge Gezondheidsraad

VOL 10 - N° 4

Screening voor methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Beheersing van MRSA op het operatiekwartier

Is een septisch blok noodzakelijk op het operatiekwartier ?

Studiedag van de werkgroep verpleegkundigen ziekenhuishygiënisten

Traceerbaarheid bij de sterilisatie

Hospital Infection Society 2006

2005


VOL 9 - N° 1

Werking van het Federaal Plat-form in 2004

Is tuberculose nog een volksgezondheidsprobleem in 2004 ?

Vaccinatie tegen hepatitis B

Kwaliteitscontrole door analyse van de resultaten. Een merkbare verbetering in de Verenigde Staten

Glycopeptide resistente enterococcen

Welke methodes gebruiken voor de diagnose van organismen die ESBL produceren in 2004 ?

Het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De Achillespees van standaard voorzorgs- en bijkomende isolatie maatregelen ?

Een hepatitis B-outbreak bij de bewoners van een Antwerps bejaardentehuis 2003
VOL 9 - N° 2

Detectie van Clostridium difficile toxines aan de hand van twee sneltesten: een evaluatie.

Clostridium difficile : meer en meer een probleem

Preliminaire resulaten van de nationale surveillance van accidentele bloedcontacten in de algemene ziekenhuizen

Ervaringen van het pilootproject van de Belgische antibiotherapiebeleidsgroepen

Ballans van de activiteiten van het Henegouwse Regionaal Platform voor Ziekenhuishygiëne in 2003 – 2004

Chirurgische maskers

Tuberculoseopsporing en preventie in het werkmilieu Ziekenhuishygiënische aspecten bij hematopoietische stamceltransplantatiepatiënten

VOL 9 - N° 3

Hinderpalen voor de inenting tegen Influenza (griep) in een universitair medischcentrum

Nochtans werkt dit...
Vermindering van het aantal gevallen van nosocomiale griep in de afdeling pediatrie door verhoging van de vaccinatiegraad van de zorgverleners

Werking en balans van 4 jaar activiteit van de Werkgroep Antibioticabeleid in een algemeen ziekenhuis, het Netwerk van Medisch Sociale Ziekenhuizen

Richtlijnen ter preventie van overdracht van methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in woon-en zorgcentra (WZC)

Nieuwe publicaties van de Hoge Gezondheidsraad

Hygiënische voorzorgsmaatregelen bij het werken met een frees

Algemene hygiëne en infectiepreventie in de thuiszorg

Biofilms: nog een vorm waarin bacteriën ons te slim af zijn

Pseudomonas aeruginosa met carbapenem-hydrolyserende b-lactamasen
VOL 9 - N° 4
De diagnose van tuberculose-infectie : Tuberculinetest of serologische immuno-diagnose ?

Toezicht op de ziekenhuishygiëne in de Vlaamse ziekenhuizen

Eerste resultaten van de nationale studie in verband met de epidemiologie van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in rust-en verzorgingstehuizen in België, 2005

Bestaat er een eenvoudige en goedkope manier om high-level resistentie voor mupirocine in een routine laboratorium op te sporen ?

Eerste nationale campagne ter bevordering van de handhygiëne : resultaten.

Onderzoekshandschoenen : vloek of zegen ?

Kwantificering van het aantal contacten tussen zorgverstrekkers en patiënten én de theoretische schatting van het verbruik van waterige alcoholoplossingen

Manuele ontsmetting van (flexibele) endoscopen


2004


VOL 8 - N° 1

Preventie van infecties bij mucoviscidose patiënten


Besmetting van vernevelaars gebruikt voor aërosoltherapie met Stenotrophomonas maltophilia bij gehospitaliseerde mucoviscidose patiënten

BAPCOC

Virale hemorragische koorts (VHK): Dit kan ook bij ons gebeuren…

Parasitaire aandoeningen : Ectoparasieten
VOL 8 - N° 2

Platform Voor Ziekenhuishygiëne Regio Brussel – Waals Brabant

Preventie van nosocomiale infecties door de bevordering van handhygiëne : een nationaal project

Studie van de prevalentie van Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische rusthuizen

Actualiteit over Acinetobacter baumannii, een belangrijke boodschap van het WIV

Uitbreiding van het NSIH septicemieprotocol en de oprichting van een nationale referentie stammencollectie voor nosocomiale septicemieën (GOSPIZ)

Verslag van de NVKVV studiedag van 18 maart te Oostende : Schoonmaak vanuit standpunt van ziekenhuishygiëne

Management van het Vaatacces in Europa : een multicenterstudie van aanverwante verwikkelingen

De meest recente reglementaire maatregelen op het vlak van de financiering van de verschillende vormen van dialyse
VOL 8 - N° 3

Een patiënt bracht kakkerlakken mee in zijn bagage

Een pediater met koorts en huiduitslag. Een gevalsstudie

Verslaggeving van de 9de Internationale Bijeenkomst van de franstalige verpleegkundigen - ziekenhuishygiënisten

Korte samenvatting betreffende de aanpak van patiënten geïnfecteerd met "Community associated" methicilline resistente Staphylococcus aureus (CA-MRSA)

Werking en balans van twee jaar activiteit van het regionaal platform van Ziekenhuishygiëne Namen - Luxemburg

Perceptie van nosocomiale infecties en opvolging van de aanbevelingen gezondheidswerkers; een psycho-sociale benadering

Handhygiëne en het onderhoud van de omgeving in de bijzondere context van Clostridium difficile : welk product kiezen ?
VOL 8 - N° 4

Preventie van infecties met invasieve groep A streptokokken

Enkele gegevens voor (2003) over S. pyogenes van het referentielaboratorium van het UZA

Sensibilisatiecampagne handhygiëne door de Regionale Werkgroep voor Ziekenhuishygiëne Vlaams-Brabant en Limburg

Acinetobacter baumannii (type VEB-1) heeft een voorkeur voor de Fransen

Aanbevelingen ter preventie van intra-vasculaire infecties

De europese norm EN 13795 voor chirurgisch afdekmateriaal en operatiekleding

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Overdracht en strategie voor de preventie

2003


VOL 7 - N° 1

Prikaccidenten en snijwonden in het ziekenhuis

Compliance met de algemene voorzorgsmaatregelen

Van aanbevelingen naar praktijk: handschoenen of geen hand-schoenen ?

Het opstarten van een nationale surveillance voor accidenteel bloedcontact in de Belgische ziekenhuizen

Overdracht van hepatitis C door een chirurg

HIV, HBV, HCV, Bloedoverdraagbare virussen

Nieuws over platform voor ziekenhuishygiëne

VOL 7 - N° 2 SARS

Maskers : welke, wanneer en hoe ?

De HEPA filters

Onderzoek naar de emissie van micro-organismen tijdens wond-irrigatie met behulp van Jetox®.

MRSA zonder grenzen

Deelname aan de nationale surveillance van ziekenhuisinfecties, 1992-2002

De resultaten van de enquête over de impact van Noso-Info in de ziekenhuizen
VOL 7 - N° 3

MRSA in Belgische Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT'S) en Rustoorden (RO's) : "Search and destroy"

Intensive zorgen : Handhygiëne

Architectuur en Ziekenhuishygiëne

Nosomail, waarover gaat het ?
VOL 7 - N° 4

Guidelines for control and prevention of methicillin-resistant Staphylococcus aureus transmission in Belgian hospitals

Aanbevelingen voor de beheersing en preventie van overdracht van methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische ziekenhuizen : samenvatting

Nasale mupirocine toediening ter preventie van infecties met Staphylococcus aureus bij hemodialyse patiënten

Regionaal Platform voor Ziekenhuishygiëne Provincie Antwerpen

Het komt heel dichtbij en het is misschien al bij ons !
Acinetobacter baumannii

2002VOL 6- N° 1


Epidemiologie en preventie van nosocomiale infecties gerelateerd aan anesthesie

2001 Veneuze Space Odyssey… Hoever staan we in de praktijk ?

CDC (Draft guideline for the prevention of intravascular catheter-related )

Hogere incidentie septicemieen met coagulase-negatieve stafylokokken na introductie kwaliteit-decreet in Vlaanderen

Aanbevelingen van de Hoge Raad : Preventie van intravasculaire infecties

Actualiteiten : Handelswijze bij hospitalisatie van een verdacht of bewezen geval van pokken

VOL 6- N° 2

En indien de chirurgische handontsmetting met een alcoholische oplossing het traditioneel chirurgisch "schrobben" zou vervangen?

Methodologie voor de surveillance van postoperatieve wondinfecties: Naar een geïntegreerde elektronische surveillance van postoperatieve wondinfecties.

Aanbeveligen voor het profylactisch gebruik van antibiotica in de heelkunde - H. G. R.

Aanbevelingen voor preventie van postoperatieve wondinfecties - H. G. R. 

Aanbevelingen ter voorkoming van Legionella-infecties in verzorgingsinrichtingen - H. G. R. 

Samenvatting van de besprekingen tijdens de jaarlijkse conferentie van de European Forum of Hospital Sterile Supply (EFHSS)

Resultaten van het patiënten-onderzoek naar aanleiding van het incident met Cidex® ontsmettingsmiddel
VOL 6- N° 3

Kwaliteitsevaluatie door analyse van resultaten

Gel of waterige alcoholoplossing

De invloed van surveillance na ontslag op de incidentie van postoperatieve wondinfecties

Enkele raadgevingen voor de afname van bacteriologische stalen met het oog op de diagnose van een post-operatieve wondinfectie

Enterobacter sakazakii meningitis veroorzaakt een schokgolf in de melkkeukens

Internationale bijeenkomst van de franstalige verpleegkundige–ziekenhuishygiënisten
Martigny - CH
VOL 6- N° 4

De Belgische ziekenhuishygiënist anno 2002

Er blijft nog een hele weg af te leggen…

Een stand van Zaken Over Latexallergie in 2002

Enkele aanvullende gegevens

Antwoorden op enkele aanvullende vragen

La monographie de l'infirmier(ère) hygiéniste hospitalier(è)

Officiële tekst : Provinciële platforms

2001


VOL 5- N° 1

Enquête van de GOSPIZ/GDEPIH naar de preventie van nosocomiale legionellose in België

Medische zwembaden en Baby -zwemmen

Serratia

Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad : algemene inleiding

Wetgeving over de verplicht te melden infectieziekten in de Vlaamse Gemeenschap

VOL 5- N° 2
High-level desinfectie (Cidex) : theorie, praktijk en nieuwe inzichten

Ortho-phtalaldéhyde (CIDEX/OPA)

Verslag over de studiedag ziekenhuishygiëne - Oostende 21 maart 2001

Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad : Handhygiëne

Buitenlandse aanbevelingen op de WEB

VOL 5- N° 3
De Geschiedenis van de Isolatie


Septische isolatie : een verouderde term voor een achterhaald begrip

Infecties door Serratia marcescens en aërosoltherapie

Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad : Preventie van luchtweginfecties

De thermometer als infectie-bron! Dit zou niet meer mogen gebeuren !
VOL 5- N° 4
Surveillance van (nosocomiale) urineweginfecties

De prevalentie van urineweg-infecties als parameter bij de evaluatie van de kwaliteit in de ziekenhuishygiene

Meningitis en Sepsis met Neisseria meningitidis

De diagnose van urineweg-infecties

Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad : preventie van urineweginfecties

Samenvatting van de resultaten van twee Europese studies ondernomen op vraag van de ESGNI

2000VOL 4- N° 1

Surveillance van de emissie van Aspergillus species tijdens verbouwingswerken op de dienst Neonatologie  - Universitaire Ziekenhuis Antwerpen

Kwaliteit inschatten dank zij de analyse van de resultaten - resultatenindicatoren-herziening 1999

CDC-4de tienjaarlijkse Congres ­ Atlanta

VOL 4 - N° 2
Het had niet mogen gebeuren - Cidex

Orthophthalaldehyde : een alternatief voor glutaaraldehyde of een opvolger

Preventie van nosocomiale  infecties met Legionella pneumophila in ziekenhuizen.
Een stand van zaken in de Vlaamse Gemeen-schap

Nieuws van de continue vormingsdag in Ziekenhuis-hygiëne, op 23 maart 2000
georganiseerd, door de eenheid voor Ziekenhuis - en Medisch-sociale Wetenschappen, UCL

Een nieuw instrument voor de volksgezondheid :
De Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid

VOL 4 - N° 3
Welke strategie kan men voorstellen ter preventie van nosocomiale legionellose?

De tien geboden voor het opstellen en het toepassen van aanbevelingen in het kader van infectiepreventie en contrôle

Respiratoir syncytieel virus (RSV)

Moet men na een succesvolle vaccinatie tegen het hepatitis B virus hervaccineren ?
Indien ja, wanneer ?

Oefening van epidemiologie : onverklaarbaar syndroom bij pasgeborenen op een eenheid voor neonatologie : onderzoek naar een verhoogde mortaliteit en morbiditeit

VOL 4 - N° 4
Het banaliseren van ziekenhuisafval in de universitaire ziekenhuizen Saint-Luc

Antibioticaresistentie in Staphylococcus aureus stammen, België 1999.

Oefening van Epidemiologie : Onverklaarbaar syndroom bij op neonatologie opgenomen pasgeborenen ; onderzoek naar een toegenomen morbiditeit en mortaliteit (Noso-info n 3)

Influenza of griepvirus

Voorstelling van de Werkgroep Ziekenhuishygiëne Regio Antwerpen