BIOGRAFISCHE GEGEVENS


Colle, Jean, Marie, geboren te Tielt op 21 november 1903, volbracht zijn hogere studies aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waar hij in 1927 het diploma verwierf van doctor in de genees-, heel- en verloskunde.

Nadat hij in 1928 laureaat geworden was van de Wedstrijd voor Reisbeurzen van de Regering deed hij, om zich verder te bekwamen, studiereizen naar Nederland en Engeland. In dit laatste land vervolmaakte hij zijn opleiding aan het University College te Londen waar hij cursussen volgde in fysiologie en biochemie bij Lovatt-Evans en Duke-Eider.

Nadien werd hij achtereenvolgens assistent en werkleider in het laboratorium voor fysiologie van de Universiteit te Leuven bij de Prof. Noyons en J.P. Bouckaert.

Van 1930 tot 1936 was J. Colle aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het jaar daarop werd hij tot docent benoemd aan de Universiteit te Leuven en belast met de leergangen fysiologie der zintuigen, fysiologie der energiewisseling en algemene fysio- logie en ontleedkunde.

In 1941 werd hij tot gewoon hoogleraar benoemd. Hij is thans directeur van het Laboratorium voor Biofysica en heeft door zijn opzoekingen bekendheid verworven in de zintuigfysiologie en de elektrofysiologie.

Prof. Colle is lid van de Société de Biologie, de Association des Physiologistes, de Société belge d'Ophtalmologie, de Association des médecins oculistes belges, de Société Philomatique de Paris; hij verleende tevens zijn medewerking aan de Vlaamse Wetensehappelijke Congressen. Hij is een van de oudste leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van Belgiê vermits hij amper één jaar na hare oprichting tot titelvoerend lid verkozen werd.

In 1960 werd hij tot tweede ondervoorzitter verkozen en heeft sindsdien actief en met toewijding aan de werkzaamheden van het Bestuur deelgenomen. Bij de bestuursverkiezingen van oktober1963 werd hij tot eerste ondervoorzitter verkozen.

J. Colle ontving volgende onderscheidingen in de Nationale Orden: Ridder in de Leopoldsorde (1940), Officier in de Kroonorde (1944), Officier in de Leopoldsorde (1950) en Commandeur in de Leopoldsorde (1958). Van zijn hand verschenen talrijke artikels en bijdragen in binnen- en buitenlandse geneeskundige tijdschriften, handelend over elektrische prikkelbaarheid der zenuwen, spierfysiologie en fysiologie van het oog.